آدرس : کرمانشاه ، بلوار دولت آباد ، کوچه سوم ،رو به روی باربری محمدی

شماره تلفن : +98 83 38270351-2

شماره تلفن : +98 83 38281288

فکس : +98 83 38260839

Info@zarindasht.com